Smoły , paki, wyroby asfaltowe, lepiki , kity

dobre izolacje pomagają utrzymać domy

SMOŁY – są płynnymi lub półstałymi produktami o rozkładowej destylacji substancji organicznej. Posiadają gęste konsystencje. Są maziste, barwa brunatna lub szara. Wydzielają charakterystyczny zapach. Rozróżnią się smoły z węgla kamiennego , brunatnego, torfu i drewna. Smoły z węgla kamiennego koksownicze lub gazownicze wysoką temp. jako jedyne posiadają zastosowanie w budownictwie z uwagi na zawartość wody oraz lekkich olejów. Dla jej uzdatnienia poddaje się ją procesom destylacji, w wyniku których otrzymuje się smoły destylowane oraz różne produkty destylacji tzw. oleje i paki. Podczas destylacji smoły w czasie podnoszenia temp. wydzielają się:
do temp. 170C – woda i oleje lekkie170 – 270C – oleje średnie ( naftalen + fenolen)270 – 300 C – oleje ciężkie300 – 360C – oleje antracenowe + paki

Smoły ulepszone:

smoła destylowana – otrzymuje się przez oddzieleni od smoły surowej w temp. 200C wody i olejów lekkich smoła przeparowana – otrzymuje się przez zmieszanie olejów średnich i ciężkich otrzymamy przy destylacji smoły surowej.Smoły stabilizowane – otrzymana przez zmieszanie na gorąco smoły przeparowanej lub destylowanej z okol.20% asfaltu Dex 80.Smoły stabilizowane 55 – oznacza się dwoma liczbami, które oznaczają granicę mięknienia przy temp. 30C. Przy wypływie smoły o obj. 50cm3 przez wypływ o średnicy 10 mm gęstość 1,23 – 1,25 g/cm3.

Paki

Paki – stanowią pozostałość po destylacji smoły . Jest to substancja o przełomie muszlowym, topliwa zależnie od temp., w której zostały oddestylowane frakcje olejowe , jest różnej. Posiadają różną temp. mięknienia . Wadą pak jest brak ciągliwości i plastyczności oraz stosunkowo duża wrażliwość na działanie podwyższonej temperatury. Zalety w porównaniu z asfaltem jest odporność na działanie drobnoustrojów. Paki służą jako dodatek przy produkcji smoły przeparowanej, lepików i lakierów. Temp. mięknienia pak to 45 – 50C. Wyroby z asfaltu-Powłoki izolacyjne z asfaltu uniemożliwiają przenikanie przez nie wody , pary oraz cieczy mniej lub bardziej agresywnych. Powłoki te służą również do ochrony antykorozyjnej różnych elementów budowli i innych obiektów. Temp. użytkowania powłok asfaltowych nie powinna przekraczać 40C. W przypadku temp. wyższych stosowane są asfalty wysokotopliwe z wypełniaczem. Stosowane do substancji izolacyjnych w budownictwie ciekłe oraz mniej lub bardziej gęste asfalty , otrzymuje się przy użyciu jako składnika podstawowego asfaltu oraz dodatków ulepszających właściwości.

Roztwory gruntujące

Ciekłe upłynnione rozpuszczalnikami asfalty stosowane do wyrobu roztworów gruntujących stosuje się asfalty średniej wartości 30 – 50% i temp. mięknienia 50 – 100C. Najczęściej stosuje się asfalty PS75 lub lepiki asfaltowe bez wypełniaczy. Stosowane na gorące rozpuszczalniki w benzynie do lakierów. Orientacyjny składnik roztworów gruntujących:asfalt bezparafinowy – 50-60% benzyna lakowa lub solwent nafta – ok. 40%,środki athezyjne – 2-5%
Na rynku krajowym dostępne są roztwory gruntujące :
Abizol R ( roztwór wysokojakościowy asfaltów, żywic, plastyfikatorów) Cyklolep R (roztwór asfaltowy wysokojakościowy cyklokauczukowy ze zewnętrzną powierzchnią rozpuszczalników organicznych Bitizol – R roztwór wysoko jakościowy asfaltów, żywic, plastyfikatorów Askowil R
Masy izolacyjne powłokowe – służą do izolacji typu średniego . Masy nakłada się na wcześniej przygotowaną powierzchnię . Właściwości stosowanych powłok muszą być dostosowane do warunków użytkowania oraz możliwości nakładania. Rozróżnia się następujące rodzaje mas powłokowych:
Masy bez wypełniaczy stosowane na zimno . Jako wypełniaczy do mas stosuje się asbesty średnie lub krótkie włókniste oraz mączki kwarcowe , andezytowe. Masy te powinny wykazywać się odpornością izotermiczną , wytrzymałością mechaniczną , małą wrażliwością na temp. dobrą przyczepnością.
Lepiki – mieszaniny w skład których wchodzą asfalty o temp. mięknienia mniej niż 70C olaje uplastyczniające dodatki cedhezyjne oraz wypełniacze mineralne. Zależnie od składników rozróżnia się lepiki:bez wypełniaczy, stosowane na gorąco,z wypełniaczami , stosowane na gorąco,z wypełniaczami , stosowane na zimno.Stosuje się do przyklejenia papy asfaltowej, do wykonywania samodzielnych izolacji typu lekkiego, do przyklejania deszczułek , posadzek. Lepiki powinny posiadać dobrą przyczepność do podłoża, odporność na zmiany temp. , wystarczającą elastyczność , dużą zdolność do przyklejania , wytrzymałość warstwy lepiku na rozrywanie powinna być przynajmniej równa wytrzymałości na rozrywanie papy, którą ten lepik zlepia.

Rodzaj lepików w zależności od warunków eksploatacji , izolacji

Przy izolacjach poziomych lub użytkowych w niezbyt wysokich temp. stosuje się lepiki na zimno. Do izolacji pionowych lub nakładowych na spadkach powinno się stosować lepiki na gorąco o najwyższych temp. mięknienia.
Kit asfaltowy – masa o gęstej konsystencji pasty lub ciasta składającego się z asfaltów ponaftowych , uzupełniaczy mineralnych ( włóknistych), plastyfikatora olejowego oraz dodatków zwiększających przyczepność. Kity stosuje się do tworzenia warstw izolacyjnych gdy nie możliwe jest stosowanie papy , do wypełnienia szczelin. Kity posiadają większą w porównaniu z masami izolacyjnymi zawartości wypełniaczy mineralnych i większą temp. mięknienia. Zawartość wypełniaczy 20 – 40%
Asfalt 50 –75% , reszta to dodatki cehezyjne .

 

By akte

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *